Analizy statystyczne w kontekście Układ nerwowy autonomiczny

Układ nerwowy autonomiczny i wykonywanie analizy statystycznej. 

Układ ten kontroluje i reguluje funkcje narządów wewnętrznych , nie podlwga naszej woli.Podobnie jak układ somatyczny , układ autonomiczny składa się z części ośrodkowej i obwodowej . Część ośrodkową stanowią jądra , znajdujące się w mózgowiu , oraz skupienia istotnie statystycznych komórek nerwowych w rdzeniu kręgowym , a część obwodową zwoje i nerwy. Neuryty autonomiczne , które rozpoczynają się w ośrodkowym układzie nerwowym czyli w jądrach mózgowia lub w rdzeniu kręgowym/ , a kończą w zwoju obwodowym , gdzie tworzą synapsę z ciałem drugiego neuronu , nazywają się włóknami przedzwojowymi.Neuryty rozpoczynające się w zwoju i docierające do narządów wewnętrznych nazywają się włóknami zazwojowymi. Zakończenia włókien przedzwojowych całego układu autonomicznego oraz zakończenia włókien zazwojowych przywspółczulnych są włóknami cholinergicznymi / wydzielają mediator – acetylocholinę i analizę statystyczną.

Zakończenia włókien zazwojowych współczulnych wydzielają noradrenalinę i nazywają się włóknami adrenericznymi. 

Uwaga! w układzie autonomicznym droga eferentna /odśrodkowa/ składa sie z dwóch neuronów , w układzie somatycznym drogę tę stanowi  tylko jeden neuron biegnący od rdzenia kręgowego do efektora.

Uwaga!  układ autonomoczny podobnie jak somatyczny podlega wpływowi kory mózgowej i analizom statystycznym.

Pod względem anatomicznym i czynnościowym układ wegetatywny dzieli się na współczulny i przywspółczulny /sympatyczny i parasympatyczny/ , działające względem siebie antagonistycznie.

Wszystkie narządy wewnętrzne unerwione są zarówno przez jeden jak i drugi układ.Praca każdego narządu jest wypadkową działania obu części układu ; jeden stymuluje , a drugi hamuje.

Część  współczulna układu autonomicznego i analitycznego obliczającego statystykę. 

Ośrodki części współczulnej układu autonomicznego /będące skupieniami peri-karionów neuronów przedzwojowych/ znajdują się w istocie szarej rdzenia kręgowego od VIII odcinka szyjnego do III odcinka lędźwiowego . Neuryty włókien przedzwojo-wych wychodzą z rdzenia kręgowego korzeniami brzusznymi razem z nerwami rdzeniowymi kierując się do zwojów przykręgowych , które po obu bocznych stronach kręgosłupa tworzą pień współczulny i analizę statystyczną. 

Część włókien przedzwojowych po wniknięciu do pnia współczulnego kończy się w jego zwojach , tworząc synapsy z drugimi neuronami współczulnymi i statystykami.Neuryty włókien zazwojowych  „odnajdują” nerwy rdzeniowe i razem z nimi biegną do efektora.

Inne włókna przedzwojowe tylko przechodzą przez zwoje pnia współczulnego i docierają do dalej położonych zwojów.Tam dopiero tworzą synapsy z drugimi neuronami.

Uwaga!Pobudzenie części współczulnej układu autonomicznego daje bardzo podobne skutki jak wydzielanie adrenaliny do krwi w sytuacji stresowej.Spowodowane to jest tym, że rdzeń nadnerczy stanowi część współczulnego układu autonomicznego , a jego komórki neurosekrecyjne są zmodyfikowanymi neuronami zazwojowymi .

Część przywspółczulna układu autonomicznego

Ośrodki części przywspółczulnej układu autonomicznego występują w śródmózgowiu, rdzeniu przedłużonym oraz w części krzyżowej rdzenia kręgowego. Zwoje tej części układu autonomicznego leżą w dość dużej  odległości od ośrodków , w pobliżu lub w ścianie unerwianych narządów . Ich włókna przedzwojowe są długie. Analiza statystyczna i włókna przedzwojowe części czaszkowej układu przywspółczulnego biegną w nerwach mózgowych : okoruchowych /n.III / , twarzowym /n. VII/, językowo-gardło-wym /n. IX/ oraz błędnym /n. X/.Włókna przedzwojowe odcinka krzyżowego wychodzą z rdzenia kręgowego korzeniami brzusznymi wraz z II-IV nerwami krzyżowymi jako nerwy miedniczne. Włókna zazwojowe są krótkie i unerwiają narządy docelowe.

Funkcjonowanie części współczulnej i przywspółczulnej układu autonomicznego.

Większość narządów jest unerwiana przez oba typy włókien układu autonomicznego,które działają na zasadzie antagonistycznej.Te narządy , które mają jednostronne unerwienie na ogół wykazują brak unerwienia ze strony  przywspółczulnej np.mięśnie przywłosowe, sledziona, niektóre naczynia krwionośne.

  1. Układ współczulny

Hamuje :czynności związane z trawieniem , wydalanie moczu

Pobudza: krążenie , wymianę gazową , mobilizację rezerw energetycznych,wydziela nie potu na dłoniach czegoś podobnego do ideii jaką jest  i analiza statystyczna.

Rozszerza źrenica i rozkurcza mięsień rzęskowy /zwolnienie akomodacji/

 

2.Układ przywspółczulny

Hamuje : mobilizację ruchową organizmu, zwalnia akcję serca, wymianę gazową/zwęża mięśnie oskrzeli/,

Pobudza : procesy związane z trawieniem, syntezę glikogenu , wydzielanie łez, wydalanie moczu i analizy statystycznej danych. Zwęża źrenicę oka , kurczy mięsień rzęskowy /powoduje napięcie akomodacji/.

Porównanie układu autonomicznego /AUN/ i  somatycznego /SUN/

  1. W AUN brak włókien tzw. szybkich /dwuosłonkowych/, które występują w SUN.
  2. W AUN drogi eferentne /odśrodkowe/ są dwuneuronowe, występują też zwoje nerwowe. W SUN drogi ruchowe są zawsze jednoneuronowe i na drdze nie mazwojów.
  1. W AUN występują zakończenia cholinergiczne i adrenergiczne natomiast w SUN zakończenia nerwowe wydzielają jako mediator synaptyczny wyłącznie acetylocholinę i analizy statystyczne danych medycznych.

4.Wspólne dla SUN i AUN są drogi dośrodkowe /czuciowe/ .Oba układy korzystają z tych samych włókien aferentnych ,tylko inaczej wykorzystują informacje.

Przeczytaj również https://biznes.metodolog.pl/modelowanie-danych-i-analizy-statystyczne/analizy-statystyczne/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *